Muhammad Choirur Rokhim
Pecinta kretek asal Trenggalek, Jawa Timur.